Seniorpension

Den meget omtalte seniorpension er vedtaget med virkning fra 1. januar 2020. I første omgang bliver det kommunerne, der skal sagsbehandle ansøgninger om seniorpension. 

Reglerne om seniorpension ligner til en vis grad de tidligere regler om seniorførtidspension. Ligheden er først og fremmest, at en af betingelserne for at opnå seniorpension er, at ansøgeren har langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet svarende til 20-25 års tilknytning forud for ansøgningen. Det er dog ikke længere et krav, at tilknytningen er aktuel. Det betyder, at perioder, hvor ansøgeren har været uden for arbejdsmarkedet i løbet af ansøgerens erhvervskarriere, ikke afskærer ansøgeren fra at være berettiget til seniorpension. 

Arbejdsevne på 15 timer eller mindre

Noget nyt er, at der kan bevilliges seniorpension, hvis ansøgeren har en aktuel arbejdsevne på 15 timer eller mindre i forhold til det seneste job, som ansøgeren har haft. Seneste job er defineret som et job af ca. 12 måneders varighed eller længere. Jobbet behøver ikke at ligge umiddelbart forud for ansøgningen om seniorpension. Kommunen skal sammen med ansøgeren udarbejde en beskrivelse af de funktioner, ansøgeren varetog i det seneste job, og der skal desuden foretages en vurdering af, hvilke kompetencer, der er en forudsætning for at varetage jobbet. 

Kommunen skal foretage en konkret individuel helhedsvurdering af de helbredsmæssige oplysninger om ansøgerens ressourcer og udfordringer i det seneste job og inddrage andre relevante oplysninger efter behov. 

Der skal altså ikke tages stilling til, om ansøgeren kan varetage et fleksjob på de 15 timer (eller mindre), som ansøgeren eventuelt kan arbejde. Der skal heller ikke foretages en vurdering af, om ansøgeren i en anden funktion på arbejdsmarkedet vil være i stand til at arbejde i mere end 15 timer. Det skal dog vurderes, om ansøgerens arbejdstid i det seneste job er så lavt, fordi ansøgeren ikke havde forudsætninger for at udføre jobbet. 

Der kan bevilliges seniorpension til personer med 6 år eller mindre til folkepensionsalderen. 

Find yderligere oplysninger i lovforslaget og i bekendtgørelse nr. 1618 af 27.12.2019 om seniorpension.